Kursy ESL

NYLLC posiada największe doświadczenie właśnie w nauczaniu angielskiego jako języka obcego (ESL) stanowiącym jeden z najważniejszych elementów w pedagogicznej i edukacyjnej historii szkoły. ESL jest podstawą w kształceniu j. angielskiego na poziomie podstawowym. Programy ESL w NYLLC oferują uczniom wywodzącym się z multikulturowych środowisk imigrantów możliwość intensywnego uczestniczenia w nauce opartej o metody "language immersion", które koncentrują się głównie na praktycznej znajomości j. angielskiego.

Studenci ESL w szkole NYLLC uczestniczą aktywnie w programie studiów, który ma za zadanie oddziaływać na wiele aspektów życia studenckiego. Obszary życia studenckiego, na które ma to wpływ obejmują inne środowiska akademickie, grupy społeczne i zawodowe.

Aby studenci mogli osiągnąć najwyższe poziomy znajomości j. angielskiego, programy wyrównawcze w ramach ESL składają się z pięciu intensywnych poziomów. Postęp w nauce jest stale i dokładnie oceniany za pomocą testów na odpowiednim poziomie znajomości języka.

Kursy oferowane w ramach ESL stworzone zostały specjalnie, aby spełnić potrzeby naukowe różnych grup studenckich odbywających naukę w NYLLC. Koncentrują się one głównie na nauce wymowy i pisania. Studenci posiadający większe potrzeby pogłębienia wiedzy mogą początkowo zapisać się na przedmioty z poziomu "A" i "B". Bardziej zaawansowani studenci zostaną skierowani na wyższe poziomy (C, D, lub E).

Studenci przydzielani są do konkretnych poziomów w oparciu o znajomość języka, która określana jest na podstawie wyników testów. Studenci oceniani są przez lektorów, którzy zalecają dalszą naukę i rozwój na podstawie ocen.

Oceny obejmują wyniki uzyskane w: gramatyce, komunikacji ustnej i czytaniu, pisaniu oraz zintegrowanych sprawnościach językowych. Jeżeli jeden z wymaganych kryteriów oceny nie zostanie spełniony, od uczniów wymaga się powtórzenia kursu. Jednakże, w przypadku, kiedy konkretny uczeń wykaże się brakiem postępów w nauce i niezdolnością do uzyskania zadowalających wyników w trzech lub większej liczbie składników programu nauczania, zostanie skreślony z kursu.

Ogólna ocena z egzaminów obejmuje odpowiednie poziomy zaawansowania ESL z następującym ograniczeniem: studenci muszą ukończyć wszystkie kolejne poziomy ESL zanim będą mogli zdawać English Composition I.

Poziom Opis
Poziom A
(Każdy kurs składa się z 3 godzin bez zaliczenia)

Umiejętność Czytania ESL - Poziom A
Umiejętność Pisania ESL - Poziom A
Gramatyka ESL - Poziom A
Umiejętności Komunikatywne ESL - Poziom A
Zintegrowane Umiejętności Językowe - Poziom A
Program nauczania dla poziomu A w czasie kursów ESL został specjalnie stworzony dla uczniów, których zdolność do komunikacji w języku angielskim jest bardzo ograniczona. Studenci ci będą uczestniczyć w intensywnym programie koncentrującym się na nauce konkretnych umiejętności: czytania, pisania, zastosowania gramatyki, zintegrowanych umiejętności językowych oraz komunikacji werbalnej.
Poziom B
(Każdy kurs składa się z 3 godzin bez zaliczenia)

Umiejętność Czytania ESL - Poziom B
Umiejętność Pisania ESL - Poziom B
Gramatyka ESL - Poziom B
Umiejętności Komunikatywne ESL - Poziom B
Zintegrowane Umiejętności Językowe - Poziom B
Studenci zapisani na ten poziom ESL nie mogą uczestniczyć w żadnych kursach na zaliczenie. Studenci zapisani na Poziom B programu nauczania ESL już wcześniej poznali podstawy gramatyczne tworzenia różnych form pisemnych, zasady formułowania prostych zdań i mogą, z trudnościami, komunikować się w języku angielskim.
Poziom C
(Każdy kurs składa się z 3 godzin bez zaliczenia)

Umiejętność Czytania ESL - Poziom C
Umiejętność Pisania ESL - Poziom C
Umiejętności Komunikatywne ESL - Poziom C
Zintegrowane Umiejętności Językowe - Poziom C
Studenci zapisani na kursy poziomu "C" osiągnęli pomyślnie pewien poziom znajomości języka angielskiego, zwłaszcza w wyrażaniu swoich potrzeb w przejrzysty sposób i pisaniu krótkich kompozycji o tematyce ogólnej. Studenci zapisani na kursy na tym poziomie ESL nie mogą uczestniczyć w żadnych kursach na zaliczenie.
Poziom D
(Każdy kurs składa się z 3 godzin bez zaliczenia)

Umiejętność Pisania ESL - Poziom D
Umiejętności Komunikatywne ESL - Poziom D
Studenci zapisani na kursy poziomu "D" osiągnęli prawie biegłą znajomość języka angielskiego. Ci studenci swobodnie mówią i piszą i dokonują łatwego przejścia ze swojego języka ojczystego na angielski:

Studenci mogą uczestniczyć w maks. sześciu zaliczeniach programu nauczania, ale nie w kursach zaawansowanego angielskiego (takich jak kompozycja w j. angielskim) lub intensywne kursy czytania (np. mikroekonomia). W czasie rejestracji zostanie przygotowany odpowiedni harmonogram dla uczniów poziomu D ESL.
Poziom E
(Każdy kurs składa się z 3 godzin bez zaliczenia)
Studenci zapisani na Poziom „E” programu ESL uczestniczą tylko w jednym kursie przygotowującym ich konkretnie do potrzeb głównych przedmiotów akademickich. W szczególności, studenci będą uczyć się budowy podstawowych esejów i procesu pisania.

Zaawansowany warsztat pisania ESL

Studenci zapisani na ten poziom muszą ukończyć ten kurs przed zapisaniem się na kurs English Composition I.

Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat cen i terminów rozpoczęcia naszego programu ESL.